Fundament voor de Christen

STATENBIJBEL INSTITUUT (S.B.I.)

 

Proefles


I Fundament voor de Christen (audiofile)


1. Wat gebeurde er toen ik werd gered? 


Vragen:

1. Wat dient het uiteindelijk gezag te zijn van ieder jong gelovige?

a. Voorganger

b. Kerk

c. Ouders

d. Statenbijbel 1637

 

2. Wat is het kenmerk van jonge kinderen in Christus (1 Kor.3:1-3)?

a. geen zin in Bijbel lezen

b. onderlinge nijd, twist en tweedracht.

c. niet serieus

d. eenvoudig te verleiden

 

3. Hoe wordt een zondaar gered?

a. door sacramenten

b. door de kerk

c. door de doop

d. door geloof zonder werken

 

4. Hoeveel procent negatief is het evangelie der genade Gods?

a. 20%

b. 50%

c. 75%

d. 90%

 

5. Door welk evangelie kunt u nu worden gered?

a. door het evangelie van het koninkrijk

b. door het eeuwig evangelie

c. door het evangelie der Genade Gods

d. door het Mattheus evangelie

 

6. Wat is het begin van bijbelse redding?

a. een goed mens proberen te zijn.

b. naar de kerk gaan

c. geloven

d. erkennen dat u een zondaar bent en er niets goeds in u is.

 

7. Wat betekent bekering?

a. het beste ervan proberen te maken.

b. al mijn zonden belijden

c. verandering van denken, hart en levens richting betreffende Gods Gerechtigheid ipv eigen gerechtigheid

d. met andere mensen proberen alles in orde te brengen

 

8. Wat betekent bijbelse „toerekening“ (Rom.4:20-25)?

a. hopen dat God mij vergeeft

b. hopen dat God mij mijn zonden niet toerekent

c. op grond van geloof in Jezus Christus weten dat God mijn zonden op Christus heeft gelegd en ik zijn gerechtigheid heb ontvangen

d. hopen dat ik eens met Christus zal opstaan.

 

9. Wat betekent verlossing (Kol.1:14)?

a. vergeving

b. vrij zijn van zondemacht

c. de ziel is teruggekocht met het bloed van Christus

d. in de hemel zijn

 

10. Wat betekent „verheerlijking“ (Phil.3:20-21)?

a. een heerlijk leven leiden

b. zonder zonde leven

c. de toekomstige heiliging in de hemel met een nieuw lichaam.

d. macht hebben over zonde in dit aardse leven

 

Vers te memoriseren: 1 Korinthe 15: 3-4

 

De antwoorden kunt u sturen naar Dr. N.C.Verhoef

(audiofile 2)

 

2. Hoe kan ik weten dat ik werkelijk ben gered?


Vragen:

1.Waarom leiden vele Christenen een verslagen leven in geestelijke nederlaag?

a. Ze zijn niet gered.

b. Ze belijden hun zonden niet dagelijks.

c. Ze lezen de Bijbel niet.

d. Ze geloven God niet op Zijn woord.

 

2. Uw redding

a. wordt alleen en vooral bevestigd doordat u in „tongen“ spreekt of bidt.

b. kan onderbroken worden.

c. duurt zolang u een keer zondigt.

d. is eeuwig.

 

3. De straf op mijn zonde is betaald en daarom:

a. moet ik me toch af en toe zorgen maken over mijn redding.

b. kwel ik me af en toe met de idee dat de duivel dit kan wegnemen.

c. heb ik angst dat ik nog altijd naar de hel kan gaan.

d. rust ik op het volbrachte werk van Jezus Christus op het kruis voor mij gedaan.

 

4. De reden waarom vele kerken de leer van eeuwige zekerheid afwijzen is:

a. het gevaar dat heiligen het misbruiken.

b. het gevaar dat satan het misbruikt.

c. dat ze het woord der waarheid niet recht snijden.

d. alle drie van boven genoemde redenen.

 

5. Welke reden is verkeerd, als antwoord op de vraag: hoe kan ik weten gered te zijn?

a. Ik ben geadopteerd door de vader.

b. Ik ben gekend door de Zoon.

c. Ik ben verzegeld met de Heilige Geest.

d. Ik kan mijn redding bewijzen door in tongen te spreken en te bidden.

 

6. Wat is de kern van het evangelie?

a. God houdt van mij.

b. Het ontvangen van de Heilige Geest.

c. Me bevrijdt voelen.

d. De dood, begrafenis en opstanding van Jezus Christus.

 

7. Wie is de Trooster?

a. Mohammed

b. Mijn voorganger

c. De kerk

d. De Heilige Geest

 

8.Hoe bent U gered?

a. Door geloof plus werken

b. Door mijn gerechtigheid

c. Door de kerk

d. Door geloof zonder werken aan het volbrachte offer van Christus op Golgotha.

 

9. Hoe bent u opnieuw geboren?

a. Door Gods onvergankelijk zaad, het woord Gods

b. Door de predikant

c. Door de doop

d. Door lidmaatschap van de ware kerk

 

10. Als U eeuwige zekerheid verloochent, dan:

a. beperkt U Gods kracht.

b. beperkt U Gods liefde

c. beperkt U de volkomenheid van Gods redding op het kruis.

d. Alle drie mogelijkheden.

 

Vers te memoriseren: 1 Johannes 5: 11-13

 

De antwoorden kunt u sturen naar Dr. N.C.Verhoef

(audiofile 3)

 

3 Wat gebeurt er als ik zondig?

 

Vragen:

1. Heeft u het recht te zondigen nadat u eeuwig bent gered door Jezus Christus n.a.v. Rom. 6.1-2?

a. Ja, want ik leef nog in het vlees.

b. Ja, want Christus is nog niet terug gekomen.

c. Ja, want we zijn niet meer onder de wet, maar onder de genade.

d. Nee, want ik ben dood voor de (macht van) de zonde.

 

2. Zonde is…

a. De ongerechtigheid

b. Verkeerdheid

c. Fouten maken

d. Onjuist zijn

 

3. Alle ongerechtigheid is…

a. Fout

b. Zonde

c. Jammer

d. Verkeerd

 

4. Zonde is…

a. Wie dan weet goed te doen en het niet doet

b. Niet geheel de waarheid spreken

c. Een halve leugen spreken

d. Alle drie bovengenoemden

 

5. De gedachte der dwaasheid is…

a. Verkeerd

b. Onjuist

c. Fout

d. Zonde

 

6. Zonde is…

a. Hoogheid der ogen

b. Trotsheid des harten

c. De ploeging der goddelozen

d. Alle drie bovengenoemden

 

7. De essentie van zonde is:

a. Rebellie tegen Gods woord

b. Uw lusten vervullen

c. Gods gemeenschap afwijzen

d. Alle drie bovengenoemden

 

8. Het gevaar van zonde is:

a. Uw ziel verliezen

b. Uw redding verliezen

c. Uw gezondheid en leven verliezen

d. Geen van bovengenoemden

 

9. Als u zondigt kunt U…

a. Beloningen verliezen

b. Kronen verliezen

c. Uw vreugde als Christen verliezen

d. Alle bovengenoemden

 

10. Het gevolg van zonde is:

a. De naam van Chrisus wordt gelasterd

b. De Geest van God wordt bedroefd

c. Uw wandel met God wordt geschaad

d. Alle drie bovengenoemden

 

Vers te memoriseren: 1 Johannes 1: 9

 

De antwoorden kunt u sturen naar Dr. N.C.Verhoef

(audiofile 4)

 

4 Overwining over zonde


Vragen:

1. Waar wordt vergeving der zonden bij God gevonden?

a. Via de biecht

b. Via de kerk

c. Door goede werken mijn slechte werken goed te maken

d. Bij de persoon van Jezus Christus en door Zijn vergoten bloed

 

2. Wat zegt u indirekt tegen God als u zegt dat u als Christen niet zondigt?

a. Ik heb volkomen overwinning over zonde

b. De macht van de zonde heeft geen invloed op mij

c. Ik heb de duivel reeds overwonnen

d. U maakt God tot een leugenaar

 

3. Heeft Jezus Christus zijn bloed alleen voor gelovigen vergoten?

a. Ja, alleen voor gelovigen

b. Alleen voor hen die eens aan hem zouden geloven

c. Niet voor seriemoordenaars en echtbrekers

d. Voor alle mensen

 

4. Welke van de onderstaande illustraties toont Gods vergeving aan?

a. God doet zonden weg zover het oosten ver is van het westen

b. Hij gooit de zonden in de diepten der zee

c. Hij herinnert ze niet meer

d. Allen van de bovengenoemde voorbeelden

 

5. Wat gebeurde er bij uw redding door Gods besnijdenis met u?

a. Gods Geest sneed uw ziel los van uw vlees

b. Uw geest werd opnieuw geboren

c. God plaatste u in Jezus Christus

d. Alle drie bovengenoemde zaken

 

6. Wat was het resultaat na deze besnijding?

a. Uw ziel werd het eigendom van Christus Jezus

b. U bent een nieuwe schepping in Christus

c. U kunt in overwinning over de macht van de zonde leven

d. Alle drie bovengenoemde zaken

 

7. Wat zijn enige verschillen na deze besnijdenis?

a. U hebt nu een nieuwe natuur die God will dienen

b. U kunt nu de verzoeking te zondigen ontvlieden

c. Uw lichaam is nu een tempel van de Heilige Geest

d. Alle drie bovengenoemde resultaten

 

8. Hoe kunt u in de Geest wandelen?

a. Door het houden van de wet

b. Door goede werken

c. Door regelmatig naar de kerk te gaan

d. Door uw vlees in geloof gekruisigd te houden en uw nieuwe mens te voeden

 

9. Hoe heeft de Bijbel u geholpen bij uw redding?

a. Daardoor begreep u wat zonde is

b. Daardoor leered u dat God heilig is

c. Daardoor begreep u waarom Jezus Christus op het kruis voor u persoonlijk moest sterven

d. Alle drie bovengenoemde zaken

 

10. Welke drie dingen doet de StatenBijbel in uw strijd tegen de zonde?

a. De Bijbel reinigt

b. De Bijbel houdt uw pad zuiver

c. De Bijbel verzekert u van uw redding

d. Alle drie bovengenoemde mogelijkheden

 

Vers te memoriseren: 1 Korinthe 10: 13

 

De antwoorden kunt u sturen naar Dr. N.C.Verhoef

(audiofile 5)

 

5. Hoe leef ik als Christen?

(audiofile 6)

 

6. Waarom heb ik nu meer problemen?

(audiofile 7)

 

7. Verzoekingen en vervolgingen

(audiofile 8)

 

8. Een nieuwe Heer

(audiofile 9)

 

9. De gemeente

(audiofile 10)

 

10. Avondmaal en geven

www.SV1637.org