Cursus Theologie

CURSUS THEOLOGIE Statenvertaling 1637


De hier volgend beschreven cursus is uniek in het Nederlands taalgebied, omdat deze uitgaat van de Statenbijbel 1637 (uitgave van de G.B.S. te Leerdam) als de Heilige Schrift: Gods onfeilbaar, woordelijk geïnspireerd, tastbaar en uiteindelijk geschreven gezag in het Nederlands in alle zaken van geloof, leer en praktijk. We nemen daarbij het getuigenis van de Zoon van God (Joh. 5:39), die ons beveelt de Schriften te onderzoeken. De arts Lukas (Hand.8:35,17:11) die hetzelfde beschrijft door Schrift met Schrift te vergelijken. Petrus (2 Petrus 3:15), die de brieven van Paulus “Schriften“ noemt, en Paulus (2 Tim. 3:15 en Rom.1:2) die de afschriften van de oorspronkelijke manuscripten “Heilige Schriften“ noemt. Luther noemde dit het principe van “sola scriptura“: alleen de Schrift, die zich het beste door vergelijking met zichzelf laat verklaren, onder de leiding van de Heilige Geest als beste Leraar (Joh.14:26), zonder de hulp van andere vertalingen, woordenboeken, grammatica’s en commentaren. U heeft verder alleen een (Trommius) concordantie op de SV 1637 nodig, een nederig verstand en een gelovig hart om te groeien in de wijsheid en kennis van de HEERE en Zijn woord. Een ingescande Trommius concordantie met compleet Hebreeuws – en Grieks woordregister van 2424 pagina`s in drie delen uit 1750 in PDF op DVD kunt u bestellen bij de stichting voor € 15,-.

Het doel van de cursus is een grondige kennis van de S.V.1637 verkrijgen, deze toe te passen in het dagelijks leven van de Bijbelgelovige student en dit op een begrijpelijke wijze leren over te dragen in het openbaar (2 Tim.2:15, 2:2, 4:2). De cursus bestaat uit drie (of als u wilt vijf) niveau's.

Het eerste niveau start in Januari 2013.

 

1e Niveau: 50 studies

Hier worden vragen behandeld als:

Wat gebeurde er met mij toen ik werd gered?

Hoe kan ik er zeker van zijn dat ik werkelijk ben gered?

Wat gebeurt er als ik zondig?

Hoe verkrijg ik overwinning over zonde?

Hoe leef ik nu als Christen elke dag?

Waarom heb ik nu meer problemen, verzoekingen en beproevingen ?

Wat hoor ik verder te doen in de navolging van Christus?

Daarnaast bevat het eerste gedeelte studies die in de volgende gebieden onderverdeeld zijn:

geestelijk (6)

praktisch (5)

leerstellig (12)

toekomstige profetie (6)

groei als Christen (12)

Dit eerste gedeelte kan worden afgesloten met een theologisch certificaat.

1e Niveau incl. theologisch certificaat kost € 200,-

 

2e Niveau: 77 studies

Dit gedeelte gaat meer in de diepte en bevat 77 studies op negen verschillende gebieden:

Bibliologie

Dogmatisch godzalige Theologie

Antropologie & Hamartiologie

Demonologie (of satanologie)

Ecclesiologie

Pneumatologie

Eschatologie

Soteriologie

Christologie

Dit kan worden afgesloten met een theologisch diploma.

2e Niveau incl. theologisch diploma. kost € 250,-

 

Het 1e en 2e  niveau kunnen in een jaar worden gedaan met ongeveer drie uur studie per week.

 

3e Niveau:   "Bachelor of Theology" (B. Th.)

Men kan de vakken voor dit niveau doen in drie jaar met ongeveer negen uur studie per week. De kosten bedragen dan € 1500,- per jaar. Dit niveau bestaat uit volgende vakken, met achter het vak vermeldt het aantal semesters (1 semester bestaat uit 16 weken of lessen):

Genesis I (2)

Genesis II (2)

Exodus (2)

Daniel en Hosea (2)

Mattheus I (2)

Mattheus II (2)

Joannes (2)

Handelingen (2)

Romeinen (2)

1 & 2 Korinthiër (3)

Galaten & Efeziërs (1)

Filippenzen & Kolossenzen (1)

1 & 2 Thessalonicenzen (1)

1 & 2 Timotheüs & Titus (1)

Hebreën (1)

Jacobus & 1 & 2 Petrus (1)

1, 2 & 3 Johannes (1)

Openbaring (2)

Overzicht van het Nieuwe Testament (1)

Overzicht van het Oude Testament (1)

Kerkgeschiedenis I (2)

Kerkgeschiedenis II (2)

Het Leven van Jezus Christus (2)

Zielenwinnen en Sektenkunde (2)

Theologie I (2)

Archeologie en Geografie (2)

Manuscriptenbewijs (2)

Zendingsleer en - praktijk (2)

Probleemteksten (2)

Theologie (II) voor gevorderden (2)

Plaatselijke gemeente (2)

Preekvoorbereiding en preken I (2)

Predikant en zijn problemen (1)

Zangleiding (2)

 

Het derde niveau kan worden afgesloten met de titel: "Bachelor of Theologie“ (B.Th.).

De kosten incl. diploma met de behaalde titel "Bachelor of Theologie“ kost € 4500,-.

Een tegemoetkoming in de kosten is in principe mogelijk: contacteer hiervoor de stichting: st. Statenbijbel Getrouwen info@svpreek.nl

De minimum leeftijd voor deelname is 16 jaar, waarbij de afsluiting van een erkende opleiding of school GEEN voorwaarde is.

De partner van de deelnemer is gratis.

Voor de B.Th. dienen de mannen, actief in een plaatselijk (voor zover voorhanden) bijbelgetrouwe gemeente, in de periode van de cursus, actief het evangelie “in het openbaar en bij de huizen“ (Hand.20:20) te hebben verkondigd. Voor vrouwen gelden de preekvakken niet.

 

4e niveau:   "Master of Theology" (M. Th.)

Het vierde niveau is dat voor een "Master of Theology", waarvoor de volgende voorwaarden gelden:

Diploma "Bachelor of Theology“

Drie jaar Grieks d.m.v. Zelfstudie.

Een jaar Hebreeuws d.m.v. Zelfstudie.

Twee hoofdstukken uit de Heilige Schrift uit het hoofd leren: Galaten 5 en Romeinen 10.

Twee thesen (met een minimum van 25.000 en 50.000 woorden, met minimaal 15 en 30 referenties naar oorspronkelijke bronnen) over actuele theologische tendensen, leren of thema`s.

Twee briefwisselingen van minimaal 20 brieven met religieuze leiders/theologen/predikanten over een bepaald thema.

De kosten voor een M.Th. bedragen € 500,- en dient binnen twee jaar te zijn afgerond.

 

5e niveau:  "Doctor of theologie" (D.Th.)

Het vijfde niveau is dat van Doctor of theologie (D.Th.), waarvoor de volgende voorwaarden gelden:

Diploma "Master of Theology“

Minimaal twee jaar actief in woordbediening in een Bijbelgetrouwe gemeente gewerkt hebben.

Twee hoofdstukken uit de Heilige Schrift uit het hoofd leren: 1 Timotheüs 6 en 1 Johannes 4.

Twee thesen van minimaal elk 50.000 woorden, en per these minimaal 30 referenties naar oorspronkelijke bronnen.

Minimaal 200 uur Bijbelonderwijs en –leer gegeven hebben.

Een bezoek aan het zendingsveld te hebben gebracht.

Kosten voor de D.Th.: € 750,-

Tijdsduur: dit dient binnen twee jaar te zijn afgerond.

 

Deze cursus is NIET geaccrediteerd door de Nederlandse overheid. Inmenging van de Staat der Nederlanden op de inhoud van het curriculum is zodoende NIET mogelijk.

Deze opleidingen worden u aangeboden door het "Gallus Bibel Institut" te Zwitserland.

Al het materiaal op deze site, inclusief dat van de cursus theologie, in audio, schrift, video of andere vorm is onder copyright van: N.C. Verhoef Ph. D. Voor verbreiding hiervan dient u toestemming te vragen.

 

www.SV1637.org