De stichting Bijbelgelovende Baptisten heeft de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Het fiscale nummer is 8141.10.745.

 

De stichting is te bereiken op www.SV1637.org

of: Stichting Bijbelgelovende Baptisten

Verlengde Oosterweg 27

9804 RD Noordhorn

 

De bestuurssamenstelling is als volgt:

Dr. N.C. Verhoef, voorzitter

H.P. Thomassen, penningmeester

E.F. Duke, secretaris

 

Er is geen beloningsbeleid. Alle giften en opbrengsten uit verkoop van materialen vloeien volledig terug in de stichting.

 

Het doel van de stichting is het verspreiden van de zuivere Heilige Schrift, dit zijn de Statenbijbel 1637 (uitgave Gereformeerde Bijbel Stichting te Leerdam) in het Nederlands, de oude Luther Bijbel 1545 in het Duits (o.a. via de website: www.luther1545.org), de King James Authorized Version 1611 in het Engels en verder iedere andere Reformatie Bijbel in welke taal dan ook.

 

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het schrijven, vertalen, drukken, uitgeven en distribueren van Bijbelgetrouw evangelisatiemateriaal en leerstellig correcte literatuur en andere geschriften en publicaties die daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Hierbij wordt ook ruimschoots gebruik gemaakt van websites in het Nederlands, Duits (www.luther1545.org) en Engels (www.holybiblefoundation.org).

 

De stichting organiseert in december een Bijbelconferentie in Nederland en in de zomer in het Duitstalig gebied. Er is altijd een ruim aanbod van relevante boeken over Bijbelvertalingen en leerstellig correct materiaal te koop. Evangelisatie materiaal wordt gratis gedurende het gehele jaar uitgedeeld op de straten van de Nederlandse steden. Ieder met vragen over Bijbelvertalingen kan deze aan de stichting mailen en krijgt zo snel mogelijk antwoord.

De stichting staat ook altijd ter beschikking voor geïnteresseerden die een lezing over de Bijbel, of over straatevangelisatie willen organiseren.

Verder koopt de stichting antieke Reformatie Bijbels aan die in de daarbij horende taalgebieden niet meer te krijgen en/of verboden zijn. Dezen worden ingescand en op de website www.holybiblefoundation.org geplaatst. De stichting zet haar ook in om deze Bijbels door derden gedrukt te krijgen en in desbetreffende landen te distribueren. Daarnaast worden inheemse predikanten opgeleid d.m.v. een Bijbelschool en conferenties.

 

De giften die de stichting tot dusverre dit jaar heeft binnengekregen zijn besteed aan de websites, de kosten voor de conferentie gehouden te Doorn in december 2012 en voor het drukken van een boekje over de HSV.

 

Artikel 24 ANBI status

 

Art. 24 Successierecht

Criteria voor rangschikking onder art. 24 als "algemeen nut beogende instelling" zijn: 

 

·                    Het doel en de feitelijke werkzaamheden van de instelling dient een algemeen belang te hebben. (Dus geen instelling die primair particuliere belangen, die van een groep leden, of commerciële belangen behartigt).

·                    De instelling dient in Nederland te zijn gevestigd.

·                    De instelling beoogt geen winst.

·                    De instelling dient statutair minimaal 3 bestuursleden te hebben.

·                    Het bestuur dient onafhankelijk te zijn. Een eventuele aanwezige relatie van de bestuursleden moet altijd een minderheid vormen. Onder relatie wordt verstaan:

          - familieleden tot en met de 4e graad;

          - gehuwden;

          - samenwonenden.

·                    Bij stemming in vergaderingen zijn de stemmen van de bestuursleden van gelijke waarde.

·                    Bestuursleden ontvangen geen beloning/een onkostenvergoeding die niet bovenmatig is toegestaan.

·                    Een eventueel batig saldo bij liquidatie van de instelling dient besteed te worden overeenkomstig het doel van de instelling of dient besteed te worden door een ander algemeen nut beogende instelling.

·                    Jaarlijks dient een financieel verslag (jaarstukken) te worden ingeleverd bij de inspecteur die controleert of de feitelijke werkzaamheden overeenstemmen met het in de statuten genoemde doel.

 

(bron: folder Belastingdienst)

© 2006 Donateursvereniging Nederland

 

www.SV1637.org